DAILY MANNERS AND ETIQUETTE LESSON 2 – AT SCHOOL

When the flag is raised or lowered, and the anthem is sung, stand up
straight and show respect.

When a teacher arrives or leaves the classroom, the whole class should
stand up and politely greet, or say goodbye with heads bowed.

If you want to ask a question, face the teacher, and stand up when
recognized.

When you meet a teacher outside of class, stop and stand straight to
show your respect.

Sit upright or stand straight when attending a class or receiving
instruction. Don’t sit with hands touching your chin/jaw, don’t bend
your neck, twist your body, or cross legs.

When taking an exam, focus and concentrate on the exam only. Do not
whisper to others or glance to the right or left.

Set your mind on studying but also bond with teachers. Have fun with
friends, but always have faith in religion.


II. Ở TRƯỜNG

Lúc kéo cờ, hạ cờ cùng xướng ca bài quốc kỳ, hiệu ca, nên đứng nghiêm
trang để biểu tỏ sự cung kính.

Lúc thầy cô giáo lên lớp và xuống lớp, cần phải đứng lên để cung đón
và tiễn đưa.

Khi hướng về thầy cô giáo có việc muốn thưa hỏi thì cần phải đứng
dậy.

Lúc đi đường gặp thầy cô giáo, nên dừng lại bên đường đứng nghiêm
trang để bày tỏ sự cung kính.

Lúc nghe giảng, nên ngồi ngay hoặc đứng thẳng, chẳng được ngồi
chống cằm, ngoẹo cổ, cong lưng, hay vểnh chân lên.

Lúc kiểm tra thi cử, chẳng được giao đầu kề tai, hoặc dòm trái ngó phải.

Yên phận mà học tập nhưng nên gần gũi với thầy cô giáo. Vui chung
với bạn nhưng phải đặt lòng tin nơi đạo.